Statut Rzeszowskiej Akademii Fotografii

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1

 1. Rzeszowska Akademia Fotografii, zwana dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru KRS i posiada osobowość prawną.
 3. Statut Rzeszowskiej Akademii Fotografii zwany jest w skrócie Statutem.

Art.2

 1. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego i miasta Rzeszów.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

Art.3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, federacji i zrzeszeń krajowych i międzynarodowych o profilu działania zbliżonym do określonego w dalszej części Statutu.
 2. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa powyżej bądź wystąpieniu z niej podejmuje Zarząd w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju,
  z poszanowaniem lokalnie obowiązującego prawa.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą i adresem oraz posługuje się znakiem graficznym (logo), którego wzór zatwierdza Zarząd w drodze głosowania zwykłą większością głosów, podejmując stosowną uchwałę.
 5. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, oraz flagę, których wzór zatwierdza Zarząd w drodze głosowania zwykłą większością głosów, podejmując stosowną uchwałę.
 6. Nazwa oraz wszystkie symbole graficzne Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 7. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: RAF.
 8. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje członkowskie oraz legitymacje prasowe, szczegółowo opisane odrębnym regulaminem.
 9. Stowarzyszenie może tworzyć swoje jednostki zamiejscowe – oddziały, posługujące się wspólnym znakiem graficznym. Oddziały te posiadają osobowość prawną.
 10. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem wskazanych delegatów Oddziału. Zasady wyboru delegatów zawarte są w osobnym regulaminie.

Art.4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i podwykonawców
  w ramach określonych czynności i obowiązków.
 3. Zatrudnionym pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoba trzecia.
 4. Po uzyskaniu wpisów we właściwych rejestrach Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych organizacji.
 7. Z chwilą otrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego ewentualna działalność gospodarcza  może być traktowana wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 8. Działalność pożytku publicznego prowadzona w ramach celów statutowych stowarzyszenia może mieć zarówno formę nieodpłatną jak i odpłatną. Decyzję w tym zakresie podejmuje każdorazowo Zarząd w drodze głosowania zwykłą większością głosów, podejmując stosowną uchwałę.
 9. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz – ewentualnie – szczegółowe regulaminy.
 10. Dochód wypracowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania.

Art.5

   Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Działalność dla dobra publicznego w zakresie kultury, sztuki i edukacji.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, warsztatowej, dokumentacyjnej, badawczej, wydawniczej i reklamowej w zakresie fotografii oraz dziedzin pokrewnych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w zakresie fotografii, grafiki oraz dziedzin pokrewnych.
 4. Podejmowanie inicjatyw o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i badawczym w zakresie upowszechniania i promowania fotografii oraz pokrewnych form komunikacji graficznej.
 5. Tworzenie warunków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację i rozwój autorskiej twórczości fotograficznej.
 6. Organizacja fotoeskpedycji oraz krajowej i zagranicznej turystyki fotograficznej.
 7. Ochrona i promowanie dziedzictwa narodowego – w tym obiektów zabytkowych oraz eksponatów muzealnych – poprzez opracowywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej, digitalizację i archiwizację, przetwarzanie i interpretację materiałów oraz udostępnianie zgromadzonych zasobów cyfrowych za pośrednictwem Internetu.
 8. Działalność w zakresie zastosowania innowacyjnych technik fotografii oraz przetwarzania i interpretacji obrazów cyfrowych.
 9. Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie szeroko rozumianej komunikacji audiowizualnej.

Art.6

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Organizację warsztatów fotograficznych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej, w kraju i za granicą.
 2. Organizację plenerów, fotoekspedycji i obozów fotograficznych w kraju i za granicą.
 3. Organizację praktycznych szkoleń i kursów z zakresu fotografii, grafiki cyfrowej, tworzenia stron www oraz pokrewnych dziedzin sztuk wizualnych.
 4. Organizację spotkań autorskich, prelekcji, pokazów oraz projekcji fotografii i filmów.
 5. Inicjowanie i prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych o charakterze warsztatowym z zakresu fotografii i dziedzin pokrewnych.
 6. Wspieranie działań mających na celu prowadzenie szeroko rozumianej edukacji fotograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży.
 7. Udział w inicjatywach artystycznych i kulturalnych – w tym także przedsięwzięciach o charakterze komercyjnym – których celem jest upowszechnianie i propagowanie fotografii w kraju i za granicą.
 1. Promocję autorskiej twórczości fotograficznej poprzez przygotowanie i organizację wystaw, wernisaży fotograficznych oraz pozostałych inicjatyw, a także publikację wydawnictw branżowych.
 2. Opracowanie kompleksowej, zleconej dokumentacji fotograficznej na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
 3. Przygotowanie, skład oraz publikację albumów fotograficznych, folderów reklamowych, informatorów, materiałów szkoleniowych,  katalogów wystaw oraz czasopism – w tym także w wersji on-line – oraz innych materiałów prasowych z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
 4. Przygotowywanie publikacji będących podsumowaniem wspólnych dokonań.
 5. Opracowanie oraz publikację artykułów badawczych z zakresu zastosowania innowacyjnych technik fotograficznych, analizy i przetwarzania cyfrowych obrazów graficznych oraz nowoczesnych  technologii w zakresie obrazowania cyfrowego.
 6. Digitalizację, cyfrową archiwizację oraz katalogowanie fotografii, dokumentów a także obiektów o charakterze kulturalnym i historycznym, zabytków muzealnych oraz wszelkich materialnych form dziedzictwa kulturowego.
 7. Wykorzystanie innowacyjnych technologii, narzędzi i metod w procesie cyfrowej archiwizacji i ochrony obiektów dziedzictwa narodowego.
 8. Budowę baz danych, projektowanie, tworzenie i wdrażanie platform, portali i geoportali zapewniających zdalny dostęp do zgromadzonych zasobów obrazów cyfrowych i danych przestrzennych.
 9. Wdrażanie innowacyjnych narzędzi pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i prezentacji obrazów cyfrowych oraz materiałów audiowizualnych.
 10. Rozwijanie umiejętności w dziedzinie wykorzystania nowatorskich form i narzędzi fotografii – w tym technik fotografii cyfrowej jak również klasycznej fotografii analogowej.
 11. Realizację, produkcję i dystrybucję cyfrowych materiałów audiowizualnych.
 12. Inicjowanie współpracy z samorządem oraz organizacjami, wydawnictwami i mediami zainteresowanymi promowaniem szeroko rozumianej twórczości fotograficznej i kultury audiowizualnej.
 13. Współpracę z instytucjami artystycznymi, upowszechniania kultury, szkołami i uczelniami wyższymi.
 14. Artystyczną ocenę prac w ramach organizowanych konkursów i przeglądów fotograficznych.
 15. Prowadzenie zleconych oraz własnych ekspertyz i prac badawczych z zakresu działalności statutowej Organizacji.

Art.7

   Szczególnym rodzajem działań mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie niekomercyjnej agencji fotograficznej oraz studia fotografii cyfrowej – na zasadach opisanych odrębnym regulaminem.
 2. Prowadzenie i koordynacja działalności własnej lub powierzonej galerii fotografii, włącznie z opracowaniem i przygotowywaniem wystaw fotograficznych w celu ich prezentacji w kraju i za granicą – na zasadach opisanych odrębnym regulaminem.

Art.8

 1. W swoich działaniach Stowarzyszenie aktywnie wspiera i w sposób szczególny promuje dziedzictwo, kulturę i sztukę Podkarpacia oraz miasta Rzeszowa.
 2. Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie realizowane są zgodnie z interesami członków Stowarzyszenia, miasta Rzeszów oraz Województwa Podkarpackiego, z jednoczesnym poszanowaniem pozostałych podmiotów prowadzących podobne formy działalności na ich obszarze.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art.10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym lub honorowym.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych, bez korzystania z prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie zamieszkali na terenie Polski, bez prawa wyboru do organów wewnętrznych – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, realnie zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej z jednoczesnym spełnieniem wymogów opisanych odrębnym Regulaminem Członkostwa RAF  oraz pisemnej zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia przez Zarząd organizacji.
 6. O decyzji w sprawie przyjęcia lub jego odmowy podjętej w oparciu o właściwy Regulamin Członkostwa RAF Zarząd jest zobowiązany poinformować kandydata w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili podjęcia stosownej decyzji.
 7. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zobowiązująca się do stałych świadczeń materialnych na rzecz Stowarzyszenia.
 8. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w oparciu o właściwy Regulamin Członkostwa RAF.
 9. Podmioty posiadające osobowość prawną mogą zostać wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli wobec Zarządu, który podejmuje
  w tej sprawie stosowną uchwałę. Osoba prawna bierze udział w bieżącej działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem delegowanego przedstawiciela.

Art.11

 1. Statut Stowarzyszenia przewiduje możliwość nadania statusu Członka Honorowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii.
 2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna jak też podmiot prawny.
 3. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest na wniosek Zarządu, poprzez podjęcie właściwej uchwały w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
 4. Nadanie statusu Członka Honorowego w sposób automatyczny zwalnia z obowiązku opłacania rocznych składek finansowych na rzecz Stowarzyszenia.

Art.12

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w bieżących pracach Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszać pomysły i wnioski wobec Władz Stowarzyszenia zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w życie założeń statutowych.
 3. Otrzymywać pełne i szczegółowe informacje z bieżących działań Stowarzyszenia.
 1. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach przewidzianych stosownym regulaminem danego przedsięwzięcia.
 2. Uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem pełni praw wyborczych.
 3. Korzystać z wyposażenia Stowarzyszenia oraz posiadanych przez niego urządzeń technicznych.
 4. Posługiwać się legitymacją członkowską oraz akredytacją prasową, uprawniającymi do korzystania
  ze wszelkich udogodnień wynikających z tytułu przynależności do Stowarzyszenia.

Art.13

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Kreowania i umacniania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegania postanowień Statutu oraz zaleceń  Zarządu i poszczególnych Organów Kontrolnych.
 4. Rzetelnego sprawowania określonych funkcji pochodzących z wyboru lub nadania.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

Art.14

   Członkowie Honorowi i Wspierający mają prawo:

 1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, zebraniach członkowskich oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Zgłaszać pomysły i wnioski wobec Władz Stowarzyszenia zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w życie założeń statutowych.
 3. Otrzymywać szczegółowe informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach przewidzianych stosownym regulaminem danego przedsięwzięcia.

 Art.15

    Członkowie Honorowi i Wspierający mają obowiązek:

 1. Kreowania i umacniania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu oraz zaleceń  Zarządu i poszczególnych Organów Kontrolnych.
 3. Respektowania treści uchwał podjętych przez Władze Stowarzyszenia.

 Art.16

    Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w przypadkach:

 1. Dobrowolnej rezygnacji Członka wyrażonej stosownym, pisemnym oświadczeniem.
 2. Decyzji Zarządu podyktowanej jawnym działaniem na szkodę Stowarzyszenia, naruszeniem treści
  i postanowień przyjętych uchwał lub stwierdzenia zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Śmierci członka Stowarzyszenia.

Ustanie członkostwa wspierającego i honorowego następuje na skutek:

 1. Dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 3. Naruszenia treści i postanowień przyjętych uchwał zatwierdzonych przez Zarząd.
 4. Prawomocnego wyroku karnego orzekającego utratę praw publicznych.
 5. Śmierci członka.

Art.17

 1. Decyzję w sprawie ostatecznego wykreślenia osoby z rejestru Członków podejmuje Zarząd.
 2. Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, którego Uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Art.18

    Zawieszenie członkostwa następuje:

 1. Na wniosek Członka Stowarzyszenia poprzez podjęcie właściwej uchwały przez Zarząd, jednak na okres nie dłuższy niż rok od chwili podjęcia w/w uchwały.
 2. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia poprzez podjęcie właściwej uchwały przez Zarząd.
 3. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw i przywilejów członkowskich, jak również jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i jednocześnie zobowiązany do zwrócenia wydanej legitymacji członkowskiej lub posiadanej legitymacji prasowej.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art.19

    Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej.

Art.20

 1. Wszelkie funkcje sprawowane we władzach Stowarzyszenia są bezpłatne.
 2. Wybór wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (to jest 50%+1 głos ‘za’ w obecności minimum połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania).
 3. Członkowie Zarządu za udział w posiedzeniach organu, wykonywanie czynności nie wchodzących bezpośrednio w zakres sprawowanych obowiązków funkcyjnych jak również za wszelkie inne prace mające na celu realizację celów statutowych mogą pobierać wynagrodzenie w formie jednorazowej diety wypłacanej przelewem na konto, z wypracowanych finansowych środków własnych.
 4. Maksymalna wysokość diety wypłaconej na konto osoby, której przysługuje nie może przekraczać aktualnie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Art.21

 1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, natomiast organem wykonawczym jest Zarząd.
 2. Walne Zebrania Stowarzyszenia dzielą się na zebrania zwyczajne – mają miejscę co najmniej raz na 4 lata, lub zebrania nadzwyczajne – zwoływane są na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.
 3. Prezes Stowarzyszenia ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w trybie normalnym lub w trybie nadzwyczajnym.
 4. Zawiadomienie Członka o planowanym terminie zebrania odbywa się drogą elektroniczną.
 5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, delegowani przedstawiciele członków wspierających oraz członkowie honorowi z głosem doradczym, jak również wskazani Delegaci oddziałów zamiejscowych Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% członków zwyczajnych w I terminie, lub bez względu na liczbę zebranych czlonków w II terminie zebrania.
 7. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego
  i protokolanta zebrania.

Art.22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia wraz z jego ewentualnymi zmianami, z zachowaniem właściwych przepisów Statutu w tym zakresie.
 2. Wybór co najmniej trzyosobowego Zarządu składającego się każdorazowo z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach nie wchodzących w zakres kompetencji i działania innych organów Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie Uchwały o likwidacji Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/2 liczby członków.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów wykonawczych Stowarzyszenia oraz udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium władzom organizacji, także na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Odwoływanie członków Zarządu.

Art.23

 1. Wszelkie uchwały podejmują właściwe do tego celu organy Stowarzyszenia w drodze głosowania,
  z zachowaniem zwykłej większości głosów i w obecności co najmniej połowy składu danego organu, chyba że odpowiednie przepisy Statutu organizacji w tym zakresie mówią inaczej.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia w trakcie konkretnego głosowania ma prawo oddać wyłącznie 1 głos.
 3. Głosowania odbywają się w sposób jawny. Na żądanie większości członków obecnych na zebraniu głosowanie może odbyć się w sposób tajny.
 4. Z podejmowanych uchwał, odbytych głosowań lub przeprowadzonych wyborów sporządza się protokoły, które podpisuje Prezes Stowarzyszenia lub w przypadku nieobecności – jego Zastępca.

Art.24

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów w I turze wyborów nie uzyska wymaganej większości głosów przeprowadza się II turę głosowania z udziałem tych kandydatów na dane stanowisko, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Stowarzyszenia.
 4. Obowiązkowe uzupełnienie składu Zarządu stanowią Zastępca Prezesa i Skarbnik Stowarzyszenia.
 5. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością organizacji i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek
  o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu lub jego Zastępca.
 8. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje prawomocną utratę jego mandatu.
 9. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do wykonania specjalnych zadań mających na celu osiągnięcie celów statutowych Organizacji.

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja statutowych zadań Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie stosownych uchwał dotyczących kompetencji wykonawczych Zarządu.
 3. Opracowanie szczegółowego programu działania Stowarzyszenia.
 4. Opracowanie projektu budżetu i jego właściwe wykonanie.
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie bilansów.
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie aktualnej dokumentacji członkowskiej.
 10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 11. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 12. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia.
 13. Powoływanie rad, komisji i sekcji wraz z określeniem zakresu ich działania i kompetencji oraz nadzorowaniem wykonywanych prac.
 14. Sprawowanie nazdoru nad bieżącą organizacją i przebiegiem podejmowanych przedsięwzięć.
 15. Powołanie składu jury konkursowego wraz z komisarzem projektu bądź wystawy.

Art.25

Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie pracą Zarządu.
 2. Realizowanie uchwał Zarządu.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Art.26

 1. Zarząd podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Organu.
 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Z posiedzeń Zarządu wymagane jest sporządzenie protokołu podpisanego przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę, chyba że inne przepisy Statutu mówią inaczej.

Art.27

   Sposób reprezentacji:

 1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.
 2. Przy zobowiązaniach, których łączna wartość przekracza 50 tys. PLN brutto do ich ważności wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu.

Art.28

Wybór składu Komisji Rewizyjnej:

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków stałych wybranych przez Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, następuje spośród kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Art.29

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia.
 2. Kontrolowanie działalności Zarządu pod kątem zgodności ze Statutem, Uchwałami Walnego Zebrania oraz przepisami prawa.
 3. Kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa,
  a także celowości, gospodarności i rzetelności.
 4. Przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, a w  przypadkach szczególnych – wniosków o odwołanie osób z pełnionych funkcji na podstawie stwierdzonych naruszeń czy nieprawidłowości.

  Art.30

 1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do władz stowarzyszenia w kolejnych wyborach.

Art.31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać
  podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych kosztów wypłacany przelewem na konto, w formie jednorazowej diety, w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku kalendarzowym, określone na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Art.32

 1. W razie, gdy skład któregokolwiek z organów wybieralnych ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje dany organ. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
 2. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu więcej niż połowy członków danego organu zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego składu danego organu wybieralnego zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art.33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Rachunkowości.

Art.34

Źródła majątku stowarzyszenia stanowią:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dotacje.
 3. Darowizny, zapisy i spadki.
 4. Wpływy z działalności statutowej – w tym z odpłatnej działalności statutowej.
 5. Dotacje i ofiarności publiczne.
 6. W przypadku prowadzenia działaności gospodarczej – wpływy  z tytułu świadczenia tej działalności, prowadzonej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której wypracowany dochód nie może być przeznaczony bezpośrednio do podziału między członków Stowarzyszenia.

Art.35

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane w kasie lub na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie akty prawne, które stwarzają jakiekolwiek zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Stowarzyszenia muszą być podpisane przez Prezesa lub jego Zastępcę oraz Skarbnika.

Art.36

Składki członkowskie:

 1. Wysokość składki członkowskiej określa stosowna uchwała podjęta przez Zarząd.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

Art.37

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnympożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

Art.38

 1. Z wnioskiem o zmianę Statutu Stowarzyszenia może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.
 2. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie Członków. Zmiana ta może być dokonana przy pomocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej w drodze głosowania zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, ale tylko wówczas, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może dodatkowo powołać Komisję Statutową do opracowania szczegółowych przepisów wchodzących w skład Statutu Stowarzyszenia.
 4. O proponowanych zmianach w Statucie Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków każdy członek Stowarzyszenia może wnosić indywidualne poprawki do proponowanych zmian w Statucie.
 6. Zmiany w Statucie stają się obowiązujące z chwilą podjęcia właściwej Uchwały Walnego Zebrania Członków Rzeszowskiej Akademii Fotografii.

Art.39

 1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia można zgłaszać nie później niż na 60 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przekazany zostanie cały majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu pełnej procedury postępowania likwidacyjnego.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

Art.40

 1. Członek Zwyczajny, który decyduje się przystąpić do Stowarzyszenia wypełnia i podpisuje Deklarację Członkostwa Rzeszowskiej Akademii Fotografii (Deklaracja Członka RAF nr rrrr/mm/dd), która upoważnia go do posługiwania się Legitymacją Członkowską Stowarzyszenia oraz dostarcza dodatkowe dokumenty przewidziane osobnym Regulaminem Członkostwa RAF.
 2. Deklaracja Członkostwa wraz z wymaganymi dokumentami może zostać przesłana w formie elektronicznej (skan) na adres mailowy Stowarzyszenia, jednak z wymaganym własnoręcznym podpisem osoby chcącej wstąpić do Stowarzyszenia.
 3. W ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania Deklaracji Członkowskiej oraz kompletu wymaganych dokumentów wymaganych przez Regulamin Członkostwa RAF na podany przez Kandydata adres korespondencyjny przesłana zostanie ostateczna informacja dotycząca podjętej decyzji.
 1. W przypadku decyzji pozytywnej nowo przyjęty Członek Stowarzyszenia otrzyma drogą pocztową, w terminie 30 dni od dnia podjęcia stosownej decyzji i opłacenia składki członkowskiej przewidzianej w Art.36 pkt.2 niniejszego Statutu imienną Legitymację Członkowską z unikatowym numerem.
 2. Legitymacja Członkowska jest wydawana bezterminowo lub do czasu dobrowolnej rezygnacji
  z przynależności do Stowarzyszenia.
 3. Legitymacja prasowa, której zasady przydzielania opisane są osobnym Regulaminem Legitymacji Prasowej RAF stanowi odrębny dokument i jest nadawana na pisemny wniosek Członka, po spełnieniu stosownych wymogów Regulaminu.
 4. Warunkiem umieszczania przez Członków Zwyczajnych prac na wystawach i w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie jest podpisanie – w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia – stosownego Oświadczenia o Prawach Autorskich (Oświadczenie nr xxx/rrrr/RAF).

Art.41

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 89.20.104).
 2. W sprawach nieurególowanych niniejszym Statutem, a dotyczących kwestii działalności Organizacji Pożytku Publicznego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 20, 21 oraz Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146), art. 23.

Rzeszów, 15 listopada 2013r.