Regulamin uczestnictwa w warsztatach, kursach i plenerach organizowanych w ramach Rzeszowskiej Akademii Fotografii

Warsztaty oraz szkolenia organizowane w ramach Rzeszowskiej Akademii Fotografii mają formę otwartą i są skierowane do osób, które ukończyły 16 rok życia, chyba że regulamin szczegółowy konkretnych warsztatów / szkolenia stanowi inaczej, lub też warsztaty / szkolenie jest organizowane na indywidualne zamówienie podmiotu trzeciego i ma charakter zamknięty.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztatach / szkoleniu, która spełnia wymogi formalne opisane w pkt. 1 Regulaminu zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji online udostępnionego na stronie Organizatora w sekcji poświęconej konkretnym warsztatom / szkoleniu.

Przesłanie formularza oraz zawartych w nim informacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych personalnych w bazie danych Newslettera Rzeszowskiej Akademii Fotografii, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RAF.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym przyjęciu uczestnika na daną edycję warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń określony jest w informacji dotyczącej konkretnego szkolenia na stronie Organizatora. Po upływie tego terminu zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w miarę wolnych miejsc.

Rejestracja osoby na liście uczestników nastąpi po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, o czym zgłaszający zostanie poinformowany osobiście w formie mailowej, w ciągu 48h od momentu otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Udział w warsztatach i szkoleniach jest odpłatny, chyba że regulamin szczegółowy konkretnego przedsięwzięcia przewiduje inaczej.

Koszt uczestnictwa w zajęciach ustalany jest każdorazowo przez Organizatora dla konkretnych warsztatów.

Warunkiem niezbędnym do ostatecznego wpisania kandydata na listę uczestników jest dokonanie płatności za udział w warsztatach oraz przesłanie na adres mailowy Organizatora potwierdzenia wpłaty za wybrane zajęcia.

Wpłat tytułem uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od chwili przesłania zgłoszenia, wyłącznie na rachunek bankowy Organizatora podany na stronie internetowej Organizatora (zakładka Kontakt).

W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz symbol zajęć podany na stronie internetowej projektu, w danych do dokonania przelewu.

Rezygnacja z udziału w warsztatach z zachowaniem prawa do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty, przelewem na podany numer rachunku w przeciągu 5 dni roboczych od momentu rezygnacji jest możliwa w terminie do 7 dni przed ustalonym terminem zajęć.

W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w terminie krótszym niż podany w pkt. 13 Regulaminu Organizator nie zwraca uczestnikowi poniesionych kosztów.

Każdy uczestnik na zakończenie zajęć otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu / warsztatach, wydane przez Organizatora i podpisane przez Prowadzącego.

Decydując się na udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora zestawu minimum 5 zdjęć wykonanych w czasie zajęć, wyłącznie na potrzeby promocji i marketingu projektu, z zachowaniem pełni praw autorskich do wykonanych zdjęć.

Uczestnicy warsztatów odpowiadają materialnie za ewentualne zniszczenia sprzętu lub wyposażenia należącego do Organizatora lub Partnerów zewnętrznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od siebie. Informacje te zostaną przekazane mailowo oraz telefonicznie wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w warsztatach lub szkoleniu, jak również zostaną opublikowane na stronie internetowej, w sekcji dotyczącej konkretnego projektu.

W przypadku konieczności odwołania warsztatów z winy Organizatora zwróci on każdemu z uczestników całą wpłaconą kwotę.

W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej szkolenie / warsztaty na osobę o minimum równorzędnych kwalifikacjach, powiadamiając o tym fakcie Uczestników.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne Kodeksu Cywilnego RP.